Algemene voorwaarden

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van kracht op alle leveringen, diensten en werken uitgevoerd door Wood.S en dat ondanks alle bepalingen die zouden voorkomen op de ons overhandigde bestelbonnen, aanvaardingen of andere documenten. Alle andere of meer omvattende voorwaarden moeten om geldig te zijn, steeds schriftelijk en vooral overeengekomen zijn.

Alle prijzen opgegeven door Wood.S zijn netto, exclusief BTW.

Offertes uitgeschreven door Wood.S zijn enkel geldig in hun geheel en zijn enkel herzienbaar indien slechts een deel van de offerte aan Wood.S wordt toegewezen.

De prijzen die voorkomen op een bestekken opgemaakt door Wood.S zijn die, welke van kracht zijn op de dag dat deze worden opgemaakt en zijn in overeenstemming met de wettelijke voorschriften die hiervoor gelden.

Dit in acht genomen spreekt het vanzelf dat indien nieuwe verhogingen van grondstoffen en maatregelen die zich zouden voordoen, die de aanvankelijke kostprijs zouden verhogen deze prijzen op elk moment kunnen herzien worden, onverschillig hoever de uitvoering van het order gevorderd is, zal een prijsverhoging en een verlenging van de levertijd kunnen rechtvaardigen.

Het materiaal blijft eigendom van Wood.S tot de laatste betaling door de koper voldaan is.

Bij elke bestelling verplicht de koper zich tot aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden en tot afname. Bij eventuele afzegging blijft Wood.S vrij, hetzij de afname en de volledige bestelling, hetzij een schadeloosstelling van 55% op het totale bedrag van de bestelling te eisen.

Al de facturen opgesteld door Wood.S zijn contant betaalbaar, zonder aftrek.

Alle facturen moeten voldaan zijn binnen de termijn vermeldt op de offerte of factuur. Gelijk welke kosten van het niet betalen van de factuur op de vervaldag zijn ten laste van de koper.

Bij niet betaling op de vervaldag zal het factuurbedrag, zonder verder ingebrekestelling, automatisch verhoogd worden met een schadevergoeding voor de onkosten die Wood.S dient te maken ten belopen van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 52,02€.

Vanaf de vervaldag zijn nalatigheidintresten verschuldigd à rato van 1,75% per maand

Garantievoorwaarden kunnen enkel nageleefd worden als het factuurbedrag volledig betaald is

Er wordt een minimum factuur gehandhaafd van 1 werkuur plus de gedane verplaatsing

Klachten aangaande zichtbare gebreken moeten per aangetekend schrijven of email ingediend worden bij Wood.S en dit binnen de 8 dagen na het einde der werken.

De bouwheer/architect verklaart dat de aan de vakman verstrekte plannen, tekeningen, technische tekeningen en werktekeningen overeenkomen met de officieel goedgekeurde plannen.

De bouwheer verklaart aan de aannemer dat het hem toevertrouwde werk volledig overeenstemt met de stedenbouwkundige voorschriften en hij zal de aannemer/vakman volledig vrijwaren mocht hij aansprakelijk gesteld worden wegens stedenbouwkundige overtredingen.

Alle herstellingen van de door derden aan werken van Wood.S of materialen aangerichte schade, voor of na realisatie zijn ten laste van de koper.

Mocht de looptijd van de werken zodanig uitlopen om redenen waar Wood.S geen invloed op heeft, dat de al reeds door Wood.S geplaatste materialen zodanig beschadigd raken dat de initiële kwaliteit niet meer gegarandeerd kan worden deze vervangen ten laste van de koper. Blijven deze materialen behouden vervalt elke garantie opgegeven door Wood.S.

Mocht Wood.S om welke reden dan ook de tijdens de afgesproken arbeidstijd toegang tot de werf ontzegt worden vervalt elke overeenkomst betreffende levertermijn.

Na afloop van de garantietermijn houdt de aansprakelijkheid van Wood.S volledig op, uit welke hoofde ook.

Leveringstermijnen en uitvoertermijnen worden enkel ter inrichting aangeduid en zijn op geen enkele manier bindend.

Enkel de rechtbanken van Turnhout zijn bevoegd om alle geschillen te berechten.